Babakova T. A. GENERAL EDUCATIONAL SKILLS OF STUDENTS AS THE FACTOR OF ADAPTATION TO ACADEMIC ACTIVITY IN HIGHER SCHOOL. LIFELONG EDUCATION: The 21st Century.
2017. № 2 (18). DOI: 10.15393/j5.art.2017.3485


Issue 2 (18)

Learning throughout the life

pdf-version

GENERAL EDUCATIONAL SKILLS OF STUDENTS AS THE FACTOR OF ADAPTATION TO ACADEMIC ACTIVITY IN HIGHER SCHOOL

Babakova T A
holder of an Advanced Doctorate in Pedagogical Sciences
Professor of the Department of Theory and Methods of General and Professional Education of the Institute of Pedagogy and Psychology of Petrozavodsk State University
(Petrozavodsk, Russia)
babakova@petrsu.ru
Keywords:
general educational skills
cognitive competence
adaptation of students to educational activity
independent work
higher education.
Abstract: the article is devoted to the review of general educational skills of higher education students. The quality of general educational skills is regarded as an essential condition for the successful adaptation of students to higher school educational activities and the development of cognitive competence necessary for the implementation of formal, informal, informational education. The data obtained on the basis of the self-assessment of general educational skills by 1st-year students and by students of the 2nd and 3rd year, as well as undergraduates and post-graduate students at Petrozavodsk State University, are compared and analyzed. Questionnaires and comparative analysis were used as priority research methods. The results of the pilot study are presented in the article, during which groups of general educational skills (working with texts, with graphic information, searching for information, creating texts of a scientific style, communicative skills, self-organization skills) were singled out. The author put forward the assumption of the need for systematic study and monitoring of the students general educational skills for the organization of the educational process in university. In particular, such its component as independent work. Proposals have been made to continue the research and to modernize the independent work of students at the university.
Paper submitted on: 05/21/2017; Accepted on: 05/31/2017; Published online on: 06/24/2017.

References

1. Babakova, T.A. Kaskadnaya model' v realizacii nauchno-metodicheskogo obespecheniya samostoyatel'noj raboty studentov [Tekst] / T. A. Babakova, I. A. Milyukova, D. I. Sachuk // Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2015. – №3 (148). – S.42–48.

2. Bordovskaya N. V. Psihologiya i pedagogika : Uchebnik dlya vuzov / N. V. Bordovskaya, S. I. Rozum. ‒ Sankt-Peterburg, 2011. ‒ 624 s.

3. Zimnyaya I. A. Pedagogicheskaya psihologiya / I. A. Zimnyaya. ‒ Moskva : Logos, 2005.

4. Ignat'eva, E. YU. Pedagogicheskoe upravlenie uchebnoj deyatel'nost'yu studentov [Tekst] : avtoref. dis. … d-ra. ped. nauk / E. YU. Ignat'eva ; FGBOU VPO «Novgorodskij gosudarstvennyj universitet imeni YAroslava Mudrogo. - Velikij Novgorod, 2015. - 44 s.

5. Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie obrazovatel'nogo processa v universitete / T. A. Babakova, E. A. Raevskaya, A. S. Suhorukov, YU. YU. Teryushkova ; pod red. professora T. A. Babakovoj. − Petrozavodsk : Izdatel'stvo PetrGU, 2015. – 104.

6. Vorovshchikov, S. G. Razvitie universal'nyh uchebnyh dejstvij. Vnutrishkol'naya sistema uchebno-metodicheskogo i upravlencheskogo soprovozhdeniya: monografiya / S. G. Vorovshchikov, E. V. Orlova. ‒ Moskva : Prometej, 2012. ‒ URL : htth:bookz.ru/authors/sergei-vorov6ikov/razvitie_530.html ‒ (06.05.17)

7. Kozlov, N. S. Uchebnaya deyatel'nost' studentov pervogo kursa: teoriya i ehksperimental'naya praktika formirovaniya / N. S. Kozlov, V. L. Krajnik. URL : http://www.altspu.ru/Journal/pedagog/pedagog_5/a13.html ‒ (10.05.17)

8. Krajnik, V. L. Formirovanie kul'tury uchebnoj deyatel'nosti budushchego pedagoga : dis. d-ra ped. nauk : 13.00.08 / Viktor Leonidovich Krajnik. ‒ Barnaul, 2008. ‒378 s. ‒ URL : http://www.dissercat.com/content/formirovanie-kultury-uchebnoi-deyatelnosti-budushchego-pedagoga ‒ (15.05.17)


Displays: 5026; Downloads: 732;

DOI: http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2017.3485